අනාත මාරුතේ - Anatha Maruthe

අනාත මාරුතේ කුණාටු සාගරේ
දිවිය ති‍යෙන තුරු මගේ ඔබයි ආදරේ....

අතීතයට වඩා පැරණි අපේ ආදරේ
අපි දෙදෙනා හැඩූ හැඩුම් දනී සාගරේ
සදා වෙනස් වෙන්න එපා
මැණික මා කෙරේ
දිවිය තියෙන තුරු මගේ ඔබයි ආදරේ

හිතරිදවන වදන් වලට හඩන්නට එපා
ඇනුම් බැනුම් වලට මගේ තැවෙන
සසර සරන තුරා මගෙන් මිදෙන්නට එපා
දිවිය තියෙන තුරු මගේ ඔබයි ආදරේ..

අනාත සාගරේ කුණාටු මාරුතේ....

ගායනය - රුකාන්ත ගුනතිලක

No comments :

Post a Comment