සොදුරිය - Soduriya

සොදුරිය
කාලය කොතරම් නපුරුද
දිවිහිමියෙන් කදුලැළි පුරවාගෙන
‍රැක ගත් ආලය උදුරාගෙන ගිය
කාලය කොතරම්
නපුරුද සොදුරිය

පෙරුම්පුරා දුකසේ ගලපා ගත්
කවිය ඔබම වී නැලවුනු යුගයක
හද ‍රැදි ඔබෙ රුව සිහිනෙකවත් නැත
ඒ රුව කොතරම්
මිහිරිද සොදුරිය

ලොවට හොරා විලිලා බිහිකරගත්
වසන්තයේ සද මියැදුන දවසක
බෙදා හදා ගත් දුකවත් අද නැත
ඒ දුක කොතරම්
මිහිරිද සොදුරිය

-----------------------------------------------------------------------

ගායනය - අමරසිරි පීරිස්

No comments :

Post a Comment