පෙරදා මැවු සිනා - Perada mau sina

පෙරදා මැවූසිනා සැගවී කොහේ ගියදෝ
ඔබ ළගින් උන්නු කාලේ සුන්දරයි ජීවිතේ
පෙරදා මැවූ සිනහා

මේ සීත පවනැල්ලේ සිත සීතලෙන් ගැහෙන්නේ
මල් නොපිපෙනා වසන්තේ උණුසුම් හැගුම් සිරවී
ඔබගේ සෙනේ මවිතින් මිදී ලතවේවි නම් මේ ජීවිතේ
නොපිපෙන්න හිරු ආයේ කිසිදා මෙසේ

පෙරදා මැවූසිනා සැගවී කොහේ ගියදෝ
ඔබ ළගින් උන්නු කාලේ සුන්දරයි ජීවිතේ
පෙරදා මැවූ සිනහා

මේනීල තරු ගොල්ලේ සද පාලුවෙන් සරන්නේ
රෑ කලුවරේ ගිලෙන්නේ සිහිනේ දසුන් බොදවී 
ඔබගේ රුවින් ස්වරයෙන් මිදී ගොලු වේවි නම් මේ ආදරේ
නොපිපෙන්න හිරු ආයේ කිසිදා මෙසේ

පෙරදා මැවූසිනා සැගවී කොහේ ගියදෝ
ඔබ ළගින් උන්නු කාලේ සුන්දරයි ජීවිතේ
පෙරදා මැවූ සිනහා

No comments :

Post a Comment