අමා දහර දිය ගලා ගාලා - Ama DaharaDiya gala gala

අමා දහර දිය ගලා ගාලා
තුරු ලතා තුලින් මල් පියලි සලා
ජය හඩින් ලොවට සිහ නද පතුරා
ලෝ සත අතරින් ජනිත වුනා

අමා දහර දාය ගලා ගාලා
තුරු ලතා තුලින් මල් පියලි සලා

සැපෙහි කිමිදී දුකෙහි ගිලීලා
මැදුම් පිලිවෙතින් අමා සුව ලබා

සැපෙහි කිමිදී දුකෙහි ගිලීලා
මැදුම් පිලිවෙතින් අමා සුව ලබා
දහම් සුවද මල් දසතම පතුරා
සියලු කෙලෙස් මැද බුදු වූවා
සියලු කෙලෙස් මැද බුදු වූවා

අමා දහර දාය ගලා ගාලා
තුරු ලතා තුලින් මල් පියලි සලා

ජීවිතයේ ඇති නොනිම් අතිර බව
ලොවට පැතිරු කරුනාවේ අම ගුන

ජීවිතයේ ඇති නොනිම් අතිර බව
ලොවට පැතිරු කරුනාවේ අම ගුන
සියලු සතුන් වෙත දහම් රස පෙවූ
කරුණාබර නෙත් නිවී ගියා
කරුණාබර නෙත් නිවී ගියා

අමා දහර දාය ගලා ගාලා
තුරු ලතා තුලින් මල් පියලි සලා

No comments :

Post a Comment