සිතුවිළි සිරවී - Sithuvili Siravee

සිතුවිළි සිරවී හදවක පතුලේ
ඉකිබිඳ වැලපෙනවා
රැව සැඟවී මගේ මතකය අතරේ
නෙත් අසරණ වෙනවා...

ඔබේ සෙනෙහස දැක
සැඟවෙනු කෙලෙසද
නෑ මට තවමත් වැටහෙන්නේ
සුසුම් නිම්නය් තනිවන්නට නම්
මේ ලෙස ඇයි අපි හමුවන්නේ...

මිලාන වූ මල් ඉකිබිඳ වැලපේ
විකසිත කුසුමක් හිනැහෙද්දී
ලොව දහසක් නෙත්
හිනැහෙන මොහොතේ
ඔබෙයි මගෙයි ලොව කඳුලු දකී...

No comments :

Post a Comment