කතා කලත් අපි - Katha kalath api

කතා කලත් අපි රෑ වෙනකං කිසි වැඩක් නෑ

අත හැරියත් ඔබ මගේ අතින් මට දැනුනෙ නෑ
විලවුන් තවරා ඔබ ඇන්දුවත් මට සුවදක් නෑ
මිතුරියන් අතරේ මා ගැන කීවට මම තරහ නෑඇයි කලේ මුලු හදින්ම ඔබ මට ආදරේ
නැතිදෝ ඔබ මා ගැන දන්නේ
මං නෑ කලේ කිසි දිනකදී ඔබ හට ආදරේ
නැතිදෝ ඔබ හට එය වැටහුනේ //ඔය ඇස් රතුවෙන තුරැ ඔබ ඇඩුවට මට දුකක් නෑ
මට රවමින් ඔබ බැනපු වදන් මට ඇහුනේ නෑ
මගෙ මිතුරන් හා ඔබ හාද උනත් මට කමක් නෑ
ඒ මොනව උනත් ඔබ දුන් හැමදේ යළි දෙන්නෙ නෑ

No comments :

Post a Comment