අම්මා පෙව් කිරි කඳුලෙන් - Amma peu kiri kadulin

දිළිඳුනේ දරුවනේ මගේ පැලෙත් රජ මැදුරේ //
අම්මා පෙව් කිරි කඳුලෙන් ‍ මේ ලොව මෙතරම් හැඩවුනේ
හැඩ වෙවී රස පිරීතිරි ලොවක් නළවන සේ
අම්මා පෙව් කිරි කඳුලෙන් ‍ මේ ලොව මෙතරම් හැඩවුනේ

කිරි තොල් හමුවේ ඔබ පෙවු කිරි වල
සිරුරේ ලේ වැල් මල් දැරුවා
ඒ පෙව් කිරි වල පව් අරවන්නට 
අම්මේ මදි මම පිං කෙරුවා
ඔබගේම දරුවන් රජුන් කරන්නට
හැඩුවාය සිහිනෙන් පවා

පුර හඳ පායන පුන් පෝ දා
රහසින් රහසින් ඔබ හැඩුවා
ඉන්නා තැනක ඉද පුතුනේ කියා මට
අමතන්න එන්නම් සොයා 

No comments :

Post a Comment