මහ වැස්සක් බිමට හලා - Maha wassak bimata hala

මහ වැස්සක් බිමට හලා නිදහස් වූ අහසක් සේ ...
ඔබ නිසොල්මනේ එපා හිඳින්න...
ඔබේ නිහඬ බව මට බැහැ දරාන ඉන්න...
අනේ තව ටිකකින් හිනාවෙලා කතාකරන්න...
ඔබේ නිහඬ බව මට බැහැ දරාන ඉන්න...

විරසක සුසුම්... මහගෙයි පුරා ඇසෙන්නේ....
කවුලුදොරින් ගෙට එන...
නිදිනැති අටවක සඳ..
තනියහනේ සරදම් රටා වියන්නේ...

විසක‍ටු ඇනී...
ආතුර වූ සිතට ඔබේ...
ඔබ මට කියාදුන්න සෙත් කවියක් කියන්න...
නිවැරදි මිනිසුන් කොයි දෙසද ඉපදුනේ...

1 comment :