නුපුරුදු ඹබ දුටු - Nupurudu Oba dutu

නුපුරුදු ඔබ දුටු පළමු දිනේ 
සුපුරුදු ලෙස දැනුනා 
කෙදිනක හෝ විඳ පුරුදු ඇති 
සුසුම් සුවඳ දැනුනා
දැනුනා මට සුසුම් සුවඳ දැනුනා... 

පෙර කිසිදා ඔබ හමු වී නැති බව 
ඉඳුරා කියත හැකි
හමුවී ඇත්නම් ඒ පෙර සසරේ 
යුගයක වෙන්න ඇති 

භවයෙන් භවයට පැතුමි පතා ගෙන 
ඔබ මා ආවාදෝ
ඉසුරුමුණියෙ පෙම් දැහැන රකින්නට 
අපි මෙහි හමුවීදෝ..

No comments :

Post a Comment