සඳ මා හා සිනාසූනා - Sada maha sinasuna

සඳ මා හා සිනාසූනා

තරු මා හා කතා කලා...

ඔබ මා හා සිනාසූනේ නෑ
ඔබ මා හා කතා කලෙ නෑ.........


පුරා පොය හඳ අහසේ දිදුලන විට

ඔබ එනවා බෝ සමිදු පුදන්නට

නාදුනා ලෙස ඔබ ආපසු යනකොට
සුසුම් නැගෙනවා හද උතුරන්නටසඳ මා හා සිනාසූනා

තරු මා හා කතා කලා...
ඔබ මා හා සිනාසූනේ නෑ
ඔබ මා හා කතා කලෙ නෑ.......

No comments :

Post a Comment