දගකාර ඔය දෑස දුටුවා එදා - Dagakara oya dasa dutuwa eda

දගකාර ඔය දෑස දුටුවා එදා
දුර ඈත පාසැල් වියේ 
නොදැනීම අපගේම සිත් යාඋනා 
දසුනින්ම හසුනක් මවා 

උදයේ හවා ඔබ හමුවී එදා 
දෙඩුවා බැදීලා සෙනේ .........
දෙකොපුල් විලේ හසරැල් පිපි 
සතුටින් ම කල් යාවුනා 

සසරේ සදා අප බැදෙමුයි පතා
වැඩුනා හදෙහි සෙනේ ..........
නිලුපුල් නෙතේ හසරැල් මැකී 
කදුලින්ම වෙන් වී ගියා .....

No comments :

Post a Comment