හදවත ඉල්ලා - Hadawatha illa

හදවත ඉල්ලා
නොලැබුන විටදි
දහසක් සිතුවිලි මා
හද තුල තෙරපී
මිතුරිය ඔබ කෙලෙසක හෝ
අමතක කරමී
නොපිරු පෙරුමන් පුරලා
කුමටද ලතැවී

ඔය නෙතු අග රැදි තිබු
නිල්මිණි ඡායා
දැක මා හදවත සසැලි
සෙනෙහස කීවා

මතු අප උපදින භවයේ
යළි හමු වේවා
ඔය නෙත් අග සිසිල රැදි
මට ළං වේවා

No comments :

Post a Comment