හිරුගේ ලොවෙදී - Hirige loowedi

හිරුගේ ලොවෙදී අපි වෙන් වෙමු
සදුගේ රෑයේදී යලි හමු වෙමු
යලි හමු වෙමු.....

සෑකයේ වෙලීල උදයේ හවා
රෑකවල් නෑගේ අප වටා
ගොළු වී මුවා වී ඉමු.........

හිරුගේ ලොවෙදී .....

අදුරේ වෙලීලා රෑය සීතලේ
සිහිනේ වුනා වූ ලොවේ
මුමුණා සිනා සී ඉමු......

No comments :

Post a Comment