මං මුලාවී - man mula vee

මං මුලා වී පාර සොයාගෙන
හසරක් අසමින් යන ගමනේ
මං මුල වු සමනලියක ගෙනි
පාර අසා තිබුනේ

ඈයත් නොදන්නිය ඈය යන මානය
උන් හිටි තෑන් මතකය අඩමානය
පාර කියන්නේ කෙලෙසද මා හට
ඈයටද පාරක් ඈති නෑති ගානය

අප හමු වුයේ මන් දෑයි නොදනිමි
පාර ඈසූයේ ඈයි දෑයි නොකියමි
අපේ ගමන අද නවතනු හෑකි නම්
අප යන ගමනද අද මෙතනින් නිමි

No comments :

Post a Comment