නින්ද නොයන රාත්‍රියේ - Ninda noyana rathriye

නින්ද නේන රාත්‍රීයේ 
මේ පාළු කාන්සියේ
පායා අරුන්දතී තරුවෙන් 
එන්න කාන්තියේ

කුමුදු කුමාරියේ 
ඔබ නිදනා යහන් තලේ
කවුළුව සමීපයේ 
මම ඉන්නෙම් පවන් දැලේ
ඉදුනිල් නුවන් පියා 
සැතපෙම් රෑ නිසංසලේ

අරුණෝදයේ ඔබේ 
නෙතු සඟලේ කැළුම් සලා
සූරිය පෙරම්බරේ 
දිනු අයුරින් සිනාසිලා
සැනහේ විජිනිපතින් සනහන් 
මට පවන් සලා

No comments :

Post a Comment