සඳවතියේ පායන්න - Sadawathieye payanna

සඳවතියේ පායන්න තුරුලේ ඔයා..
පෙම්බරියේ රඟදෙන්න මගෙ පෙම නිසා..
මට ළංවීලා.. තව හිනැහීලා..
හද ගෙනියන්නේ කොහෙදෝ ඔයා..

සිහිනයක පාවීලා.. ආදරෙන් ළංවීලා..
මා හා සිනාසී.. ආදරේ පවසනවා..
සුළඟේ මා පාවීලා එන්නම්..
ඔබේ ළයට සැඟවී සැනසෙන්නම්..

මිහිරියේ ඔබ හින්දා.. හැඟුන දේ රසවින්දා..
නොයන් මා හැරදා.. මා රැයේ තනිකරලා..
සුළඟේ මා පාවීලා එන්නම්..
ඔබේ ළයට සැඟවී සැනසෙන්නම්..

No comments :

Post a Comment