සඳ තරු මල් - Sanda Tharu Mal

සඳ තරු මල් මට දන් දුන් මගේ රුසිරු නුඹ අරගන්

හිරු තෙදවන් මට දන් දුන් මගේ ඔටුනු නුඹ ලාගන්
දායාද එයයි මගේ දෝණිට අප දෙන්නාගේ

ගණ දෙවිඳුන් මට දන් දුන් මගේ නුවණ නුඹ අරගන්
පතිනි මවුන් මට රැකදුන් පතිනි බලය නුඹ අරගන්
දායාද එයයි මගේ දෝණිට අප දෙන්නාගේ

ඇල දොල ගං මට දන් දුන් හදේ සිසිල නුඹ අරගන්
මහ වන විල් මට දන් දුන් හිතේ සුවඳ නුඹ අරගන්
දායාද එයයි මගේ දෝණිට අප දෙන්නාගේ


--------------------------------------------------------------- ගායනය - අතුල අදිකාරී, සමිතා එරන්දිතී මුදුන් කොටුව ගී පද - රඹුක්කන සිද්ධාර්ථ හිමි
සංගීතය - රෝහන වීරසිංහ

No comments :

Post a Comment