සඳලතා පායලා - Sandalatha paya

සඳලතා පායලා
මල් වැට ගාව හිමි මා උදේ
සුදුමල් තරුකා 
ඇගේ පරිවාර තරුවැල් වගේ 
සඳුට උපමා ඔබයි ලඳුනේ 
මටයි දැනුනේ ආදරේ 

මන්දිරේ කවුලුවෙන් මා මේ උදේ
නෙත් පුරා බලා හිඳින්නේ රූ ඔබේ 
ඔබට රහසේ ප්‍රේමාදරේ 
මට දැනුණා රත්තරන්

වෑහෙනා මුත් ඒ මනෝ ලොව චේතනා 
පෙම් කරන්නත් නෑ ප්රියේ පින් වාසනා 
පාළු රාත්‍රියේ සඳ රේණුවෙන්
පුරවම්දෝ රත්තරන්

No comments :

Post a Comment