හද විල කලබන පෙම් ජල රේකා..
ඒ විල මැද සිතල සඳ රේකා ..
දසෙහි තවරා ආදර රේකා ...
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇදී රේකා ..
වරලස අක් බඹරුන් බැදී රේකා ..
දෙනෙතෙහි නිලුපුල් මල් පෙති රේකා ..
දෙතොලෙහි ආදර හසරැලි රේකා ..
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇදී රේකා ..
නිල පලිගු කැට නෙත් මිනි රේකා ..
බල චාන්දනී නළලත රේකා ..
ආල නුරාවෙන් බැදී රන් රේකා ..
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇදී රේකා..
දල ලමැද රන් ගෝමර රේකා ..
ඇතදී පෙන් වන කොමල රේකා ..
මැතදී බැලූ විට ආදර රේකා ..
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇදී රේකා ..

No comments :

Post a Comment