ඔබ තෙමෙයි කියා බයයි -

ඔබ තෙමෙයි කියා බයයි 
වැසි වසියි සුළං තදයි 
කුඩයට ඔරොත්තු නොදෙයි 
සාරිය පිට මඩ ඉහෙයි

මුහුණට හිරිකඩ වැදෙයි 
සුදුමුදු මදහස මැකෙයි 
මිරිවැඩි තුල දිය පිරෙයි 
පය ලිස්සා බිම වැටෙයි

සලුපිළි සිරුරට ඇලෙයි 
පිට මිනිස්සුන්ට පෙනෙයි 
සඟවන්නෙමි ඔබ මගේ 
දිව එන්නට මට සිතෙයි

No comments :

Post a Comment