මලට බබරෙකු සේ - Malata Babareku Se (Video)

මලට බබරෙකු සේ
හිතට ඔබ එනවා
කිරණ සේ හිරුගේ 
හද සිනාසෙනවා
ඔබ සිනාසෙනවා

දුකින් සිත මැලවී 
සිටින මොහොතකදී
ඔබ ගැනයි සිතුවේ 
නිවෙයි දුක පහවී


ලොව පහන් වෙනවා
රැය කරා යනවා
දහස් වර අතරේ
ඔබව සිහිවෙනවාමලට බබරෙකු සේ
හිතට ඔබ එනවා
කිරණ සේ හිරුගේ 
හද සිනාසෙනවා
ඔබ සිනාසෙනවා


------------------------------------------------------------------------

No comments :

Post a Comment