මලට බබරෙකු සේ - Malata babareku se

මලට බබරෙකු සේ
හිතට ඔබ එනවා
කිරණ සේ හිරුගේ
හද සිනාසෙනවා
ඔබ සිනාසෙනවා

දුකින් සිත මැලවී
සිටින මොහොතකදී
ඔබ ගැනයි සිතුවේ
නිවෙයි දුක පහවී

ලොව පහන් වෙනවා
රැය කරා යනවා
දහස් වර අතරේ
ඔබව සිහිවෙනවා

මලට බබරෙකු සේ
හිතට ඔබ එනවා
කිරණ සේ හිරුගේ
හද සිනාසෙනවා
ඔබ සිනාසෙනවා

--------------------------------------------------------
සින්දුව අහන්න මෙතනට යන්න (හිරු FM)

No comments :

Post a Comment