ඔබ මට ආදරේ කියා මට දැනේනවා - Oba mata adare kiya mata danenewa


ඔබ මට ආදරේ කියා මට දැනේනවා
ඔබෙ ජීවිතේ මම කිය මම දන්නවා
ඔබ මට ආදරේ නොකිය
නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා

ඔබ මට ආදරේ කියා මට දැනේනවා
ඔබෙ ජීවිතේ මම කිය මම දන්නවා
ඔබ මට ආදරේ නොකිය
නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා  

ඇසින් ඇස කතා කර කර
ලගින් එන සුවද වෙනකොට
නොදක්‌කොත් හිත හොයනවා
දුරින් හිද හිත තැවෙනවා
ඔබ මට ආදරෙයි කියලා ඔබ නොදන්නවා වගෙ ඉන්නවා

ඔබ මට ආදරේ කියා මට දැනේනවා
ඔබෙ ජීවිතේ මම කිය මම දන්නවා
ඔබ මට ආදරේ නොකිය නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා 

රැ සිහිනෙන් ඔබ පෙනෙනකොට
හෙමින් හෙමින් මා සිබිනකොට
දෙතොල් පෙති මගෙ තෙමෙනවා
තුරුල්ලෙ මා නිදනවා
මම හරි ආදරේ කියල ඔබ නොදන්නවා වගෙ ඉන්නවා

ඔබ මට ආදරේ කියා මට දැනේනවා
ඔබෙ ජීවිතේ මම කිය මම දන්නවා
ඔබ මට ආදරේ නොකිය නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා 


No comments :

Post a Comment