කන්ද කෙන්ද - Kanda kenda

කන්ද කෙන්ද කරනු පිනිස කන්දට ගරහාලා
කෙන්ද කන්ද පාමුල සිටියලු තනි වීලා
අන්ද මන්ද ගන අදුරේ කෙන්ද පටලැවීලා
කන්ද කඩා වැටේ සිතූ කෙන්ද බලාපල්ලා

ගහේ පිපුන මල් සේරම බබරුන්ටත් දීලා
බලා හිදී ගසක් ඔහේ සුලගේ හිනහීලා
බඹරු වෙතත් දෙඹරු වෙතත් ගහ නැහැ කැලබීලා
ඔහේ සිනා සෙනු මිස විහගුන්ගේ ගී අසලා

කන්ද කෙන්ද කරනු පිනිස කන්දට ගරහාලා
කෙන්ද කන්ද පාමුල සිටියලු තනි වීලා
අන්ද මන්ද ගන අදුරේ කෙන්ද පටලැවීලා
කන්ද කඩා වැටේ සිතූ කෙන්ද බලාපල්ලා

කුනාටු සුලි සුලං වැදී ගහකොල පෙරලාවි
මුල හොදනම් ගසක් මුලදි කුනාටු පරදිවී
ගහේම මල් බුදු පුදටත් නෙලා රැගෙන යාවී
ඒ ඈයෝම ඒ ගහේම මල් බිම පාගාවී

කන්ද කෙන්ද කරනු පිනිස කන්දට ගරහාලා
කෙන්ද කන්ද පාමුල සිටියලු තනි වීලා
අන්ද මන්ද ගන අදුරේ කෙන්ද පටලැවීලා
කන්ද කඩා වැටේ සිතූ කෙන්ද බලාපල්ලා
කන්ද කඩා වැටේ සිතූ කෙන්ද බලාපල්ලා
කන්ද කඩා වැටේ සිතූ කෙන්ද බලාපල්ලා
-------------------------------------------------------
මේ සිනදුව අහන්න මෙතනට යන්න
-------------------------------------------------------

No comments :

Post a Comment