බබර නාදේ ඇසෙන මානේ රැදෙනු මාගේ සුවද වාගේ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ගීතය
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
පිරිම් - නිහඩ ගමනේ මේ තරම් දුර ඇවිද අපි එක වගේ
ගැහැනු - මිහිරි මතකේ සැරි සරා ඔබ නවාතැන් ගෙන දෑසේ

පිරිම් - බබර නාදේ ඇසෙන මානේ රැදෙනු මාගේ සුවද වාගේ
          බබර නාදේ ඇසෙන මානේ රැදෙනු මාගේ සුවද වාගේ

ගැහැනු - ප්‍රාර්තනා තවරා ආදරේ ඉන්න ඉඩ දෙන්න තුරුලේ තුරුලේ තුරුලේ
              හිනහෙනා කල්පනා ඔබ නිසයි ජීවිතේ

පිරිම් - ඇගිලි තුඩු තදකර මගේ නලළේ සිබින සිසුමැලි ඔබෙ දෙතොලේ
            ගැබුරු හද කැලඹුම ඔය කදුලේ රහස නොහැගේ මගෙම ලදුනේ

           දැත් විදා ලමැදේ ආදරේ දෙන්න විඳගන්න රිසිසේ
           නිම නොවේ කිසිදිනේ පෙම් පැතුම් මහදේ

ගැහැනු - ලබන හැම ආත්මයම ඔබගේ 
             ලගම ඉන්නයි මා නම් පැතුවේ
             පනට පන දීම දිවි කරතරේ
             නොයම් රහසේ රකිමි පනසේ

ගැහැනු - නිහඩ ගමනේ මේ තරම් දුර ඇවිද අපි එක වගේ

පිරිම් - මිහිරි මතකේ සැරි සරා ඔබ නවාතැන් ගෙන දෑසේ


          බබර නාදේ ඇසෙන මානේ රැදෙනු මාගේ සුවද වාගේ
          බබර නාදේ ඇසෙන මානේ රැදෙනු මාගේ සුවද වාගේ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
පදරචනය  - සජිත් වී චතුරංග
සංගීතය     -  කේසර පෙරේරා
ගායනය     -  බාචි සුසාන් හා ශානිකා මදුමාලී
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

මෙම ගිතය ඇසීමට මෙතනට යන්න / මෙම ගීතය link එකක් දන්නවනම් comments වල දාන්න.
මෙම ගීතයේ වරදක්, දත්ත වල වරදක් තිබේනම් නිවැරදි කරනු පිනිස comments වල දමන්න.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ගීතයේ කතාව
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
සත්‍ය සිදුවීමක් පාදක කර ගනිමින් ලියැවුනු ගීතයකි.

No comments :

Post a Comment