ඇල් පවනැල් සදනා සිහිලැල්

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ගීතය
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ඇල් පවනැල් සදනා සිහිලැල්
සුවයේ නැහැවේ හැමැකල්
නිල් දියවැල් සලනා මුතුලැල්
කරවයි නිතියෙන් මනලොල්

නිල් වන ගුල්ම ප්‍රවාහ තුළින්
ප්‍රතිරාව ඇසේ මනකල්
විල් තෙර මල් වදුලින් සුවිපුල්
ගුමු නාද නැගේ මිහිලොල්

රන් හිරු රැස් හෙලනා සිය රැස්
සෙවනේ පිබිදේ සියපත්
නිල් පලුපත් පවනේ නැළැවෙත්
සුවයේ සතපා හැමැසිත්

මන්මදයෙන් පිබිදී කොවුලන්
ගෙනෙනා අනුරාගි පවන්
රැව් පිළිරැව් විහිදේ දසතින්
මේ කල් එලැඹීය වසත්

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
පදරචනය - කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රි
සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ
ගායනය -  සුනිල් එදිරිසිංහ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
මෙම ගිතය ඇසීමට මෙතනට යන්න / මෙම ගීතය link එකක් දන්නවනම් comments වල දාන්න.
මෙම ගීතයේ වරදක්, දත්ත වල වරදක් තිබේනම් නිවැරදි කරනු පිනිස comments වල දමන්න.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ගීතයේ කතාව
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments :

Post a Comment