පිනිබර යාමේ සැවුලන් අඬලනවා

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ගීතය
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
පිනිබර යාමේ සැවුලන් අඬලනවා
අම්මා වටකර ලිප ගිනි නැළවෙනවා
කොළඹ රේල්ලුව රජ ගමනට එනවා
නැගිටින් පුතුනේ බිම්මල් හිනැහෙනවා

පුතුනේ අකුරට යන්න පමාවී - ගුරු සිත රිදිලා වේවැල අඬවාවී
පුතුනේ අකුරට යන්න පමාවී - ගුරු සිත රිදිලා වේවැල අඬවාවී
ගඟේ ඇලේ පැන තෙප්පම් පැදලා මුරණ්ඩු වූදා
දුක්වේවී අම්මා

පිනිබර යාමේ සැවුලන් අඬලනවා
අම්මා වටකර ලිප ගිනි නැළවෙනවා
කොළඹ රේල්ලුව රජ ගමනට එනවා
නැගිටින් පුතුනේ බිම්මල් හිනැහෙනවා

වේල දෙවේලේ කුසගිනි නොබලා - කඩමලු ඇන්දත් පින්කඳ බැබළෙනවා
වේල දෙවේලේ කුසගිනි නොබලා - කඩමලු ඇන්දත් පින්කඳ බැබළෙනවා
කලට රුවන් වැසි වස්සන තාලේ සිල්ප උගත් දා
නුඹ සක්විති වෙනවා

පිනිබර යාමේ සැවුලන් අඬලනවා
අම්මා වටකර ලිප ගිනි නැළවෙනවා
කොළඹ රේල්ලුව රජ ගමනට එනවා
නැගිටින් පුතුනේ බිම්මල් හිනැහෙනවා
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
පදරචනය - ලූෂන් බුලත්සිංහල
සංගීතය -  වික්ටර් රත්නායක
ගායනය -  සුනිල් එදිරිසිංහ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
මෙම ගිතය ඇසීමට මෙතනට යන්න / මෙම ගීතය link එකක් දන්නවනම් comments වල දාන්න.
මෙම ගීතයේ වරදක්, දත්ත වල වරදක් තිබේනම් නිවැරදි කරනු පිනිස comments වල දමන්න.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ගීතයේ කතාව
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments :

Post a Comment