හඞන පණ නල යදින සැනසුම - Hadana Pana nala yadina Sanasuma

----------------------------------------------------------------
හඞන පණ නල යදින සැනසුම
දැවී යයි හද චිතකයේ
කඳුළු බිඳුවක සිසිල පමණකි
වියළි කතරට හිමිවුණේ
හඞන පණ නල යදින සැනසුම
දැවී යයි හද චිතකයේ

යොවුන් සිතිවිලි විපිළිසර වී
මහළු ලොව තුල මිය ඇදේ
සයින් පීඩිත හඞන සුරගුරු
යදී සිඟමන් මාවතේ

හඞන පණ නල යදින සැනසුම
දැවී යයි හද චිතකයේ
කඳුළු බිඳුවක සිසිල පමණකි
වියළි කතරට හිමිවුණේ
හඞන පණ නල යදින සැනසුම
දැවී යයි හද චිතකයේ

රකුසු පියසක පිපුණු කුසුමට
මලවි හමුවන පින නැතේ
දෑස නැති විට නුහුරු මං පෙත
සරන පා යුග පටලැවේ

හඞන පණ නල යදින සැනසුම
දැවී යයි හද චිතකයේ
කඳුළු බිඳුවක සිසිල පමණකි
වියළි කතරට හිමිවුණේ
හඞන පණ නල යදින සැනසුම
දැවී යයි හද චිතකයේ
---------------------------------------------------------------
ගී පද - කේ. ඩි. කේ. ධර්මවර්ධන
ගී තනු - ලක්ෂ්මන් විජේසේකර
ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ
" හිමි අහිමි " ටෙලි නාට්‍යයේ තේමා ගීතය .
---------------------------------------------------------------

No comments :

Post a Comment