විඩා ගෙන දෙන මගේ හදවත - Vida gena dena mage hadawatha

--------------------------------------------------------
විඩා ගෙන දෙන මගේ හදවත
විඩා ගෙන දෙන මගේ හදවත
දවන පාළුව තනිකමයි
දවන පාළුව තනිකමයි

දුරින් සිටි අය ළඟින් සිටි අය
දුරස් වන විට දැනෙන තනිකම
ටිකින් ටික මා සිත දවයි
තනිකමෙන් මා සිත දැවෙයි

විඩා ගෙන දෙන මගේ හදවත
දවන පාළුව තනිකමයි
දවන පාළුව තනිකමයි

ළඟින් ළඟ හිඳ හදින් හද ගෙන
දුරස් වන විට දැනෙන තනිකම
විටින් විට මා හද දවයි
තනිකමෙන් මා සිත දැවෙයි

විඩා ගෙන දෙන මගේ හදවත 
විඩා ගෙන දෙන මගේ හදවත
දවන පාළුව තනිකමයි
දවන පාළුව තනිකමයි
-------------------------------------------------------
ගී පද - ඒ.බි. ලලිත් ද සිල්වා
ගී තනු - ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ
ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ
-------------------------------------------------------No comments :

Post a Comment