ගඟ තවම ගලයි - Gaga thawama galai

ගඟ තවම ගලයි - Gaga thawama galai


ගඟ තවම ගලයි - ගං දෑල නිසසලව බලා හිඳියි
ඔබ ගඟක් වගෙයි - සිත් දෑලවරින් ඈතටම ඇදෙයි

මහ වැස්ස වැටී ගඟ දිය කැළඹෙයි - ගං ඉවුරු නුහුරු රිදුමකින් සැලෙයි
ගඟ ඔහොම තමයි - එකතැන නොරැඳෙයි
ඔය හදේ රැඳුනු ආදරය වගෙයි

කඳු යාය නිලෙන් නිල් අහස වසයි - ගං දියෙන් වැසී හිත තවම බරයි
කඳු පෙළ නිසලයි - කිසිදා නොසැලෙයි
මා ඔබට පිදූ ආදරය වගෙයි

ගඟ තවම ගලයි - ගං දෑල නිසසලව බලා හිඳියි
ඔබ ගඟක් වගෙයි - සිත් දෑලවරින් ඈතටම ඇදෙයි

-
පද රචනය : රංජිත් රූපසිංහ - Ranjith Rupasinghe
තනු නිර්මාණය : නාලක අංජන කුමාර - Nalaka Anjana Kumara
ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහ - Sunil Edirisinghe
වෙනත් : -
නිවැරදි විය යුතු හෝ එකතු විය යුතු දෙයක් ඇත්නම් කරුණාකර comment කරන්න.

Comments