මගෙ අමල්බිසෝ දොර හරින්නෙපා - Mage amal biso dora harinnepa

මගෙ අමල්බිසෝ දොර හරින්නෙපා - Mage amal biso dora harinnepa


මගෙ අමල්බිසෝ දොර හරින්නෙපා - හොඳ පරිස්සමෙන් ඉඳපන්
මම දීපංකරේ ලතැවුලෙන් මෙසේ - උඹ මූදුකරේ තනියෙන්
මගෙ අමල්බිසෝ දොර හරින්නෙපා - හොඳ පරිස්සමෙන් ඉඳපන්
මම දීපංකරේ ලතැවුලෙන් මෙසේ - උඹ මූදුකරේ තනියෙන්

යස ඉසුරු අරන් සුදු මහත්තුරුන් - ඒරොප්පෙ ඉඳන් ඇවිදින්
මුදු බැලුම් හෙලයි ලංවෙන්න බලන් - උඹ නොදැක්කා සේ ඉඳපන්

මගෙ අමල්බිසෝ දොර හරින්නෙපා - හොඳ පරිස්සමෙන් ඉඳපන්
මම දීපංකරේ ලතැවුලෙන් මෙසේ - උඹ මූදුකරේ තනියෙන්

ඇඳ නේක ඇඳුම් සුදු නෝනාවරුන් - ගෙට එබී බලයි හොරැහින්
මගෙ පුංචි එවුන් ටික ළඟට කරන් - උඹ හෝදිසියෙන් ඉඳපන්

මගෙ අමල්බිසෝ දොර හරින්නෙපා - හොඳ පරිස්සමෙන් ඉඳපන්
මම දීපංකරේ ලතැවුලෙන් මෙසේ - උඹ මූදුකරේ තනියෙන්

මගෙ අමල්බිසෝ දොර හරින්නෙපා - හොඳ පරිස්සමෙන් ඉඳපන්
මම දීපංකරේ ලතැවුලෙන් මෙසේ - උඹ මූදුකරේ තනියෙන්


ගීතයේ කතාව
පද රචනය : බණ්ඩාර ඇහැළියගොඩ - Bandara Eheliyagoda
තනු නිර්මාණය : රෝහණ වීරසිංහ - Rohana Weerasinghe
ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහ - Sunil Edirisinghe
වෙනත් : -
නිවැරදි විය යුතු හෝ එකතු විය යුතු දෙයක් ඇත්නම් කරුණාකර comment කරන්න.

Comments