සඳගල නුවර එන්න - Sandagala Nuwarata enna

සඳගල නුවර එන්න  - Sandagala Nuwarata enna


සඳගල නුවර එන්න - අවසර වරම් දෙන්න
රෑ සඳ වෙලා ඉන්න - නුඹ එනවද කියන්න
කින්නරාවියේ

සඳගල නුවර එන්න - අවසර වරම් දෙන්න
රෑ සඳ වෙලා ඉන්න - නුඹ එනවද කියන්න
කින්නරාවියේ

සඳ දිය ඉවුරු සිඹින - ගඟබඩ තුරු හෙවනක
හිත උණුසුම් කරන්න - හදවත ළඟින් ඉන්න
නුඹ එනවද කියන්න - කින්නරාවියේ

සඳගල නුවර එන්න - අවසර වරම් දෙන්න
රෑ සඳ වෙලා ඉන්න - නුඹ එනවද කියන්න
කින්නරාවියේ

අත්වැල් බැඳන් එකට - පියවර මැන යන්නට
කින්නරදා වත යන් - නුඹෙ නාමෙන් ලියන්න
නුඹ එනවද කියන්න - කින්නරාවියේ 

සඳගල නුවර එන්න - අවසර වරම් දෙන්න
රෑ සඳ වෙලා ඉන්න - නුඹ එනවද කියන්න
කින්නරාවියේ


නුඹ එනවද කියන්න - කින්නරාවියේ
නුඹ එනවද කියන්න - කින්නරාවියේ
නුඹ එනවද කියන්න - කින්නරාවියේ
නුඹ එනවද කියන්න - කින්නරාවියේ

ගීතයේ කතාව
පද රචනය : අනුරාධ ජයසේන - Anuradha Jayasena 
තනු නිර්මාණය : කරුණාරත්න විජේවර්ධන - Karunarathna Wijewardhana
ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහ - Sunil Edirisinghe
වෙනත් : සදගළ තැන්න ටෙලි නාට්‍යායේ තේමා ගීය
නිවැරදි විය යුතු හෝ එකතු විය යුතු දෙයක් ඇත්නම් කරුණාකර comment කරන්න.


Comments