පාවේ වලා ඈත කඳු බලා - Paawe Wala Etha kandu Bala

පාවේ වලා ඈත කඳු බලා - Paawe Wala Etha kandu Bala


පාවේ වලා - ඈත කඳු බලා
පෑ ආදරේ අමා
මා හද මවා - මා හද මවා


පාවේ වලා - ඈත කඳු බලා
පෑ ආදරේ අමා
මා හද මවා - මා හද මවා

කඳුලැල්ලෙන් හසරැල්ලෙන් - සිහින මැවෙනවා
ජීවිතයේ මිහිරි සුවේ - මහද නැගෙනවා
ආලෝකෙ විහිදා සංකා නැසේ
සුසුම් රැල් මැකේ
නුවන් දිය සිඳේ - පහන් පෙම දිලේ

පාවේ වලා - ඈත කඳු බලා
පෑ ආදරේ අමා
මා හද මවා - මා හද මවා

හාදව පෙම් බැන්ද රුවින් - පාළුව මැකුනා
ආදර ලොව අන්ධ නොවේ - දෙහදක නැගෙනා
දෑසේ මැවේ ආදරේ මල් හිනා
තුටින් පිරි ලොවේ - සහන් එලි නැගේ
පහන් පෙම දිලේ

පාවේ වලා - ඈත කඳු බලා
පෑ ආදරේ අමා
මා හද මවා - මා හද මවා

-
පද රචනය : මීගොඩ විල්සන් - Meegoda Wilson
තනු නිර්මාණය : මර්වින් පෙරේරා - Marvin Perera
ගායනය : වික්ටර් රත්නායක - Victor Rathnayaka
වෙනත් : -
නිවැරදි විය යුතු හෝ එකතු විය යුතු දෙයක් ඇත්නම් කරුණාකර comment කරන්න.


Comments