ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා - Lanka Lanka Pembara Lanka

ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා - Lanka Lanka Pembara Lanka


ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා පිනවමු ඔබ ලංකා
හොබවමු ඔබ ලංකා දිවි දී සුරකිමු ඔබ ලංකා
ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා පිනවමු ඔබ ලංකා

හොබවමු ඔබ ලංකා දිවි දී සුරකිමු ඔබ ලංකා

බලිතරු රාවණ ගැමුණු විජයබා නිරිඳුන් ලද ලංකා
පුලතිසි දැමි සිරි රහල් කුමරතුඟු පඬුවන් ලද ලංකා
විදු සක්විති මහ පැරැකුම් කිවිසුරු කිවියන් ලද ලංකා
ඔබ රැකුනොත් ලෝ කුඹුවද අප හට සීත ගඟුල ලංකා

ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා පිනවමු ඔබ ලංකා


හොබවමු ඔබ ලංකා දිවි දී සුරකිමු ඔබ ලංකා

මහවැලි කළු කැළණි වලවේ අත් හතරක් ඇති ලංකා

සමනොළ කිරිගල් පිදුරුතලා නෙක කෙහෙ ගැට බැඳි ලංකා
තේ වතු පොල් වතු කෙත් වතු පෙළ උකුලේ නලවන ලංකා
මුහුදින් අඟලක් ඔබ වැව හොත් එහි පනිමු පනිමු ලංකා

ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා පිනවමු ඔබ ලංකා


හොබවමු ඔබ ලංකා දිවි දී සුරකිමු ඔබ ලංකා

හෙළ මුතු මිණි වැල් එකට දමාලා ඔබ සරසමු ලංකා

ගස් වැල් වලැ මල් එකට ගොතාලා ඔබ පළඳමු ලංකා
රුහුණේ කිරි පැණි එකට අනාලා ඔබ පිනවමු ලංකා

ඔබ වෙනුවෙන් එන වෙඩි සැර මල් පෙති සේ සලකමු ලංකා

ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා පිනවමු ඔබ ලංකාහොබවමු ඔබ ලංකා දිවි දී සුරකිමු ඔබ ලංකා

ඔබ හට අත පොවනට උන් මුන් හට ඉඩ නොතබමු ලංකා

අවහොත් මෙහි උන් ලුහුබඳවා ගොළු මුහුද ගෙවමු ලංකා
ගොඩ දිය අහසේ හැමතැනැ ඔබගේ නම කියවමු ලංකා

අවසනැ ඔබට මැ පොහොරට මේ කය මෙහි මැ හොවමු ලංකා

සුනිල් ශාන්ත, අයිවෝ ඩෙනිස්


සුනිල් ශාන්ත 


ගීතයේ කතාව
පද රචනය : අරිසෙන් අහුබුදු
තනු නිර්මාණය : සුනිල් ශාන්ත 
ගායනය : සුනිල් ශාන්ත, අයිවෝ ඩෙනිස්
වෙනත් :
නිවැරදි විය යුතු හෝ එකතු විය යුතු දෙයක් ඇත්නම් කරුණාකර comment කරන්න.


Comments