සූවිසි වරමින් දෙවි රැකවරණින් - Suvisi waranin Devi Rakawaranin

සූවිසි වරමින් දෙවි රැකවරණින් - Suvisi waranin Devi Rakawaranin


සූවිසි වරමින් දෙවි රැකවරණින්
අරුණ උදාවේවා
සම්බුදු සුවඳින් මිහිමඞල වැසී
නිවී පහන් වේවා

සූවිසි වරමින් දෙවි රැකවරණින්
අරුණ උදාවේවා
සම්බුදු සුවඳින් මිහිමඞල වැසී
නිවී පහන් වේවා

දිනේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා

ලෝ සතුන් නිතින අතිනතින් වෙලී
හදවතින් බැඳී ඒවා
දෙව් බඹුන් ලෙසින අගහිඟෙන් මිදී
නෙක ඉසුරු උදාවේවා

සූවිසි වරමින් දෙවි රැකවරණින්
අරුණ උදාවේවා
සම්බුදු සුවඳින් මිහිමඞල වැසී
නිවී පහන් වේවා

සත් ගුණෙන් පෙඟී මෙත් හැඟුම් පිරී
නව ලොවක් උදා වේවා
උපනුපන් භවේ හදවතින් බැඳී
හෙල බිමේ ජනිත වේවා

සූවිසි වරමින් දෙවි රැකවරණින්
අරුණ උදාවේවා
සම්බුදු සුවඳින් මිහිමඞල වැසී

නිවී පහන් වේවා
දිනේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා
දිනේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා
දිනේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා

ගීතයේ කතාව
පද රචනය : කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රි
තනු නිර්මාණය : ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ
ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහ සහ පිරිස
වෙනත් :
නිවැරදි විය යුතු හෝ එකතු විය යුතු දෙයක් ඇත්නම් කරුණාකර comment කරන්න.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments