දිය කිඳූරිය සේ සාගරේ - Diya kinduriya se sagare

--------------------------------------------------------
දිය කිඳූරිය සේ සාගරේ
දෝතින් ගෙන ආ ආදරේ
මහද විමනේ ආල සිතුවම්
රුවන් රූ පිළිරූ මැවේ
කිවමැන ඔබ කවුදෝ ලඳේ

දිය කිඳූරිය සේ සාගරේ
දෝතින් ගෙන ආ ආදරේ
මහද විමනේ ආල සිතුවම්
රුවන් රූ පිළිරූ මැවේ
කිවමැන ඔබ කවුදෝ ලඳේ

දේහ ලතාවේ රූසිරු වරුණේ
නොදැනෙයි මේ නෙත යාවෙලා
දිගු නිල් වරලේ නිලුපුල් නයනේ
සැඟවේවා අද පාවෙලා
ගිනිදැල් පරදා හසකැන් නැගුනා
පෙම් ඇරයුම් ගෙන ආ නියා
මනසේ ඇඳූනා දෙනෙතින් මිදුනා
සිහිනය සේ නොපෙනී ගියා
මේ දිවි ගමනේ රන් ටැඹ ඔබ වේ
උපදින සසරේ වාසනා

දිය කිඳූරිය සේ සාගරේ
දෝතින් ගෙන ආ ආදරේ
මහද විමනේ ආල සිතුවම්
රුවන් රූ පිළිරූ මැවේ
කිවමැන ඔබ කවුදෝ ලඳේ

දෙදෙනා හමුවී පෙරදා සසරේ
උන්නා සේ මට ලංවෙලා
සුපුරුදු සුවඳයි ඔබ ළඟ දැනුනේ
කවුරුන්දෝ මේ රූපිකා
හිරු දැක බිඳෙනා පිණි මල වාගේ
ඔබ ඇසුරෙන් වෙන්වී නොයා
රෑ තනි ඉවුරේ ඈත ඉසව්වේ
දෙදෙනා යමු පෙම් චාරිකා
තනිවෙමු ඔබ මා මේ සැනකෙළියේ
ඔබටයි මේ පෙම් ගීතිකා

දිය කිඳූරිය සේ සාගරේ
දෝතින් ගෙන ආ ආදරේ
මහද විමනේ ආල සිතුවම්
රුවන් රූ පිළිරූ මැවේ
කිවමැන ඔබ කවුදෝ ලඳේ

----------------------------------------------------------
ගායනය - එච්.ආර්.ජෝතිපාල

---------------------------------------------------------

No comments :

Post a Comment