රජෙකු වුණත් ගිලන් වෙලා - Rajek unath gilan wela

-------------------------------------------------
රජෙකු වුණත් ගිලන් වෙලා
රජෙකු වුණත් ගිලන් වෙලා
එක්තැන් වුණ දා
කියනවාට සැකයක් නෑ 
සැකයක් නෑ
නිරෝගි සැප හැර සැපයක් ලොවේ කොයින්දා
නිරෝගි සැප හැර සැපයක් ලොවේ කොයින්දා 

ඉසුරු සමඟ හාද වෙලා 
ඉසුරු සමඟ හාද වෙලා
නොසතුට ආ දා
දැනෙනවාට සැකයක් නෑ
සැකයක් නෑ
සතුට තරම් වෙන ධනයක් ලොවේ කොයින්දා
සතුට තරම් වෙන ධනයක් ලොවේ කොයින්දා

බැරිවුණදා නෑදෑයන්
බැරිවුණදා නෑදෑයන්
අතහැර ගිය දා
හිතෙනවාට සැකයක් නෑ
සැකයක් නෑ
විශ්වාසය හැර නෑයෙක් ලොවේ කොයින්දා
විශ්වාසය හැර නෑයෙක් ලොවේ කොයින්දා

------------------------------------------------------------
පදරචනය - මහින්ද චන්ද්‍රසේකර
සංගීතය - ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ
ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ
----------------------------------------------------------------------

No comments :

Post a Comment