සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී - Sakman karana maluwa palui devi

දස්කොන් - සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී
                  මං විතරයි ඔබ කිසි දිනක නොඒවී
ප්‍රමිලා    - ඉක්මන් ගමන් එපා පා පැකිළේවී
                 දස්කොන් සකිසඳ මා ඔබේ කුමාරී
දස්කොන් -සෙංකඩගල වටකල පවුරු වලල්ලේ
                 පෙම් ගී ගැයු විහඟුන් හැපී වැටෙන්නේ
                 සෙංකඩගල වටකල පවුරු වලල්ලේ
                 පෙම් ගී ගැයු විහඟුන් හැපී වැටෙන්නේ
ප්‍රමිලා    - රන්තරු දෑස පියන රෑ හඳපානේ
                 අත්තන මලක් වෙලා ඔබ ලඟ ඉන්නේ
දස්කොන් - සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී
                  මං විතරයි ඔබ කිසි දිනක නොඒවී
ප්‍රමිලා    - ඉක්මන් ගමන් එපා පා පැකිළේවී
                 දස්කොන් සකිසඳ මා ඔබේ කුමාරී

දස්කොන් - වාසල මිණිබැඳි දොර අරින වෙලාවේ
                  දෑසින් වැටෙන කඳුලු මට සිහිනොවුනේ
                  වාසල මිණිබැඳි දොර අරින වෙලාවේ
                  දෑසින් වැටෙන කඳුලු මට සිහිනොවුනේ
ප්‍රමිලා    - ඒ ආදරය ගියත් ඉක්මන් ගමනේ
                 මා තනිකරන්නෙපා මතු සංසාරේ
දස්කොන් - සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී
                  මං විතරයි ඔබ කිසි දිනක නොඒවී
ප්‍රමිලා    - ඉක්මන් ගමන් එපා පා පැකිළේවී
                 දස්කොන් සකිසඳ මා ඔබේ කුමාරී------------------------------------------------------------------
ගායනය - කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ, සමිතා මුදුන්කොටුව
සංගීතය - ගුණදාස කපුගේ
ගී පද - රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ